AGB (Všeobecné obchodní podmínky společnosti Opus Revisions und Montage GmbH)

Rozporné všeobecné podmínky jsou tímto výslovně popřeny. Platí pouze tehdy, pokud s nimi společnost Opus GmbH písemně souhlasí.

 1. Povolení orgánů

Společnost Opus Revisions und Montage GmbH má dočasné povolení k pronájmu zaměstnanců, které naposledy vydalo regionální ředitelství Spolkového úřadu práce v Kielu.

 1. Právní postavení zaměstnanců společnosti Opus

Uzavřením smlouvy o pronájmu zaměstnanců nevzniká smluvní vztah mezi zaměstnanci společnosti Opus a klientem. Zaměstnanci společnosti Opus se během zakázky řídí pracovními pokyny klienta a pracují pod jeho dohledem a vedením. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost. To se týká všech důvěrných obchodních záležitostí nebo záležitostí vyžadujících utajení, o nichž se dozvěděli v průběhu své práce.

 1. Výběr zaměstnanců společnosti Opus

Společnost Opus Revisions und Montage GmbH poskytne zákazníkovi pečlivě vybrané zaměstnance společnosti Opus, u nichž byla prověřena požadovaná odborná kvalifikace. V případě oprávněných reklamací nahlášených zákazníkem během prvních 4 hodin po zahájení práce pracovníkem společnosti Opus se neúčtují až 4 pracovní hodiny. Společnost Opus Revisions und Montage GmbH může během probíhajícího úkolu nahradit zaměstnance společnosti Opus jinými, stejně vhodnými zaměstnanci společnosti Opus za předpokladu, že nebudou porušeny oprávněné zájmy zákazníka.

 1. Nasazení a stávka zaměstnanců společnosti Opus

Zákazník nasazuje zaměstnance společnosti Opus výhradně v místě a na činnosti sjednané ve smlouvě o dočasném zaměstnání. Pouze zaměstnancům společnosti Opus umožní používat nebo obsluhovat odpovídající pracovní zařízení nebo stroje. Změny délky nasazení, pracovní doby, místa nasazení a pracovní činnosti mohou být dohodnuty pouze mezi společností Opus Revisions und Montage GmbH a zákazníkem.

Zákazník dále nesmí využívat zaměstnance společnosti Opus k přepravě peněz nebo k inkasu peněz a výslovně se zavazuje odškodnit společnost Opus Revisions und Montage GmbH za veškeré nároky v této souvislosti. Zákazník nevyplácí zaměstnancům společnosti Opus žádné peněžní částky, včetně mzdy nebo záloh na cestovní výdaje.

Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Opus Revisions und Montage GmbH o všech plánovaných protestních akcích, které mají přímý vliv na jeho činnost. V případě, že u zákazníka dojde k zákonnému pracovněprávnímu sporu, musí být zaměstnanci ve službě odvoláni, ledaže by se jednalo o nasazení v rámci mimořádné služby dohodnuté pro podnikání zákazníka a zaměstnanec s nasazením souhlasí.

 1. Utajení a ochrana údajů

Smluvní strany se zavazují považovat za důvěrné a utajovat před třetími osobami obchodní a služební tajemství, o nichž se dozvědí v průběhu spolupráce, zejména obsah a podmínky smlouvy, jakož i obchodní záležitosti označené jako důvěrné. Třetími stranami v tomto smyslu nejsou společnosti příslušné skupiny společností. Strany se vzájemně zavazují dodržovat zákonná ustanovení o ochraně údajů a zajistí jejich dodržování. Výše uvedené povinnosti platí i po ukončení spolupráce. Zákazník se zavazuje zpracovávat údaje zaměstnanců společnosti Opus pouze v rámci předpisů o ochraně osobních údajů a výhradně za účelem zpracování úkolu, jakož i přijmout technická a organizační opatření na ochranu údajů zaměstnanců společnosti Opus, která splňují povinnosti podle čl. 25 DSGVO.

Dále se zavazuje uchovávat údaje pouze po dobu povolenou zákonnými ustanoveními a vymazat je, pokud zákonná ustanovení nevyžadují jejich archivaci.

 1. Odměny a benefity pro zaměstnance

Na zaměstnance společnosti Opus se vztahují odvětvové kolektivní smlouvy uzavřené mezi Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) a DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit, jakož i kolektivní smlouvy o odvětvových příplatcích pro dočasné zaměstnance a různé podnikové smlouvy platné pro konkrétní odvětví, pokud existují.

 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Podle § 11 odst. 6 AÜG se na činnost zaměstnanců společnosti Opus vztahují veřejnoprávní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci platné pro podnik zákazníka. Z toho vyplývající povinnosti zaměstnavatele, zejména dodržování §§ 5, 6 ArbSchG, nese zákazník, aniž by byly dotčeny povinnosti společnosti Opus Revisions und Montage GmbH. Zákazník je povinen umožnit společnosti Opus Revisions und Montage GmbH nebo jejím zástupcům (včetně specialistů na bezpečnost práce a podnikových lékařů) přístup na pracoviště zaměstnanců společnosti Opus a na požádání jim předložit ke kontrole existující dokumentaci týkající se systému bezpečnosti práce. Pracovní úraz musí být neprodleně nahlášen nadřízené pobočce společnosti Opus Revisions und Montage GmbH a společně prošetřen. Zákazník je povinen před zahájením prací informovat společnost Opus Revisions und Montage GmbH o nezbytné nabídce a povinných preventivních opatřeních podle ArbMedVV.

 1. Tarify a zvláštní právo na ukončení smlouvy

Aby bylo možné uplatnit kolektivní odvětvový příplatek pro dočasné pracovníky platný pro určité odvětví, musí zákazník informovat společnost Opus Revisions und Montage GmbH o tom, do jakého odvětví patří podnik, který má být přidělen, a zda a jaké kolektivní smlouvy nebo podnikové dohody ve prospěch dočasných pracovníků platí v podniku, který má být přidělen. Zákazník předloží společnosti Opus Revisions und Montage GmbH doklad o běžné hodinové mzdě vyplácené srovnatelnému zaměstnanci ve společnosti zákazníka. Za správnost poskytnutých informací odpovídá zákazník.

Zákazník je povinen informovat společnost Opus Revisions und Montage GmbH o všech změnách v odvětví, platných kolektivních smlouvách nebo podnikových dohodách ve prospěch dočasných pracovníků. Pokud není pro určité odvětví stanoveno vyplácení odvětvového příplatku pro dočasné pracovníky nebo se následně přestane uplatňovat, zvýší se čistá zákaznická sazba o 1,5 % po uplynutí 9 měsíců nepřetržitého přidělení jednotlivého zaměstnance Opus nebo celkem o 3 % po uplynutí 12 měsíců nepřetržitého přidělení jednotlivého zaměstnance Opus. Rozhodujícím faktorem pro výpočet individuálního období je počátek přidělení ve společnosti zákazníka, nikoli okamžik, kdy přestane platit výše uvedený odvětvový příplatek. Pokud je přidělení přerušeno na dobu do 3 měsíců, je příplatek splatný po přerušení s ohledem na předchozí období přidělení. Bez ohledu na toto nařízení o přirážkách

Společnost Opus Revisions und Montage GmbH je oprávněna zvýšit zákaznické sazby podle svého uvážení. To platí, pokud se odměna, kterou má společnost Opus Revisions und Montage GmbH vyplácet zaměstnancům společnosti Opus, zvýší v důsledku zákonných (např. zákonná rovnost odměn po 9 měsících dočasného zaměstnání) nebo kolektivně dohodnutých ustanovení nebo jiných povinností. Společnost Opus Revisions und Montage GmbH oznámí zákazníkovi případné zvýšení sazeb. Zvýšení je účinné dva týdny po obdržení oznámení zákazníkem. Zákazník je oprávněn vypovědět smlouvu do 2 týdnů od doručení oznámení ke dni zvýšení sazby.

Společnost Opus Revisions und Montage GmbH má právo na zvláštní výpověď s výpovědní lhůtou 2 týdny ke konci měsíce, pokud nejsou uhrazeny upravené tarify.

 1. Záznam času

Odpracované hodiny zaměstnanců společnosti Opus jsou zaznamenávány pomocí timesheetů.
Za tímto účelem každý zaměstnanec společnosti Opus předkládá týdenní výkaz pracovní doby, ve kterém jsou uvedeny odpracované hodiny. Odpracované hodiny a nárok na výkonnostní odměny v časovém výkazu si zadavatel nechá každý týden potvrdit oprávněným zástupcem podpisem a razítkem společnosti.
Pokud nelze předložit výkazy pracovní doby k podpisu oprávněnému zástupci zákazníka, je společnost Opus Revisions und Montage GmbH oprávněna fakturovat zákazníkovi hodiny zaznamenané zaměstnancem společnosti Opus.

 1. Hodinová sazba a účtování

Pokud jsou cestovní náklady hrazeny zaměstnanci, je společnost Opus Revisions und Montage GmbH oprávněna je vyúčtovat zákazníkovi. Služební cesty budou zákazníkovi fakturovány podle skutečných nákladů. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení faktury. Fakturace se provádí každý týden na základě doložené pracovní doby. V případě prodlení s platbou je klient v prodlení i bez upomínky. Rozhodující je přijetí platby společností Opus Revisions und Montage GmbH.
Reklamace faktur jsou vyloučeny, pokud nejsou uplatněny písemně do tří kalendářních měsíců od obdržení faktury.

 1. Odpovědnost

11.1 Společnost Opus Revisions und Montage GmbH odpovídá u všech pronajatých zaměstnanců pouze za řádný výběr s ohledem na smluvně dohodnutou činnost. Odpovědnost za vady výběru je omezena na škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinnosti výběru. Výše odpovědnosti za všechny vzniklé škody je dále omezena maximální částkou 5 000 000 eur celkem za kalendářní rok.
11.2 Pokud jde o jiné smluvní nebo zákonné povinnosti, společnost Opus Revisions und Montage GmbH odpovídá za úmysl a hrubou nedbalost. V případě škody způsobené z lehké nedbalosti odpovídá společnost Opus Revisions und Montage GmbH pouze v případě porušení podstatné povinnosti, pokud jde o škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy a typickou pro smlouvu. Výše odpovědnosti podle bodu 11.2 za všechny vzniklé škody je dále omezena na maximální částku 1 000 000 EUR celkem za kalendářní rok.
11.3 Společnost Opus Revisions und Montage GmbH neodpovídá za žádné další nároky. Odpovědnost za nepřímé škody a následné škody je vyloučena. Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na zranění/smrt. 11.4 Pokud je odpovědnost podle této rámcové smlouvy vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost členů řídících orgánů a zaměstnanců společnosti Opus.
11.5 Odpovědnost společnosti Opus Revisions und Montage GmbH je vyloučena, pokud není nárok na náhradu škody písemně oznámen do tří kalendářních měsíců od vzniku škody a - v případě odmítnutí ze strany společnosti Opus Revisions und Montage GmbH - není do jednoho kalendářního měsíce uplatněn u soudu (prekluzivní lhůta).
11.6 Reklamace faktur jsou vyloučeny, pokud nejsou uplatněny písemně do tří kalendářních měsíců od obdržení faktury.

 1. Předchozí zaměstnání zaměstnance

V zájmu dodržení AÜG je zákazník povinen neprodleně informovat společnost Opus Revisions und Montage GmbH, pokud byl zaměstnanec společnosti Opus v posledních 6 měsících před přidělením přímo zaměstnán nebo zaměstnán jako brigádník u zákazníka nebo u přidružené společnosti ve smyslu § 18 AktG. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit vzniklé dodatečné náklady na příslušného zaměstnance společnosti Opus.

 1. Nábor zaměstnanců

V případě vzniku pracovního poměru mezi zákazníkem a zaměstnancem společnosti Opus, který mu byl pronajat z leasingu, je splatný poplatek za zprostředkování. To platí i v případě, že pracovní poměr vznikne ve lhůtě 6 měsíců po skončení přidělení, pokud vznik pracovního poměru není založen na přidělení zaměstnance Opus.

Odměna za umístění se vypočítá na základě hrubé měsíční mzdy, kterou obdrží zaměstnanec společnosti Opus najatý klientem, a činí 2 hrubé měsíční mzdy od prvního dne přidělení do konce třetího měsíce přidělení, 1,5 hrubé měsíční mzdy od čtvrtého do konce šestého měsíce, 1 hrubá měsíční mzda od sedmého do konce devátého měsíce a 0,5 hrubé měsíční mzdy od desátého do konce dvanáctého měsíce. Po uplynutí 12. měsíce přidělení je převod bezplatný.

Pokud je klientovi předložený kandidát přijat bez předchozího přidělení v období 6 měsíců, je splatný poplatek za umístění ve výši 28 % z budoucí hrubé roční mzdy klienta. 28 % budoucí hrubé roční mzdy klienta. Odchylné dohody, zejména pokud jde o výši poplatku za umístění, jsou možné a mají přednost. Zákazník je povinen poskytnout společnosti Opus Revisions und Montage GmbH informace o hrubé měsíční mzdě nebo hrubé roční mzdě, která byla se zaměstnancem společnosti Opus nebo s předloženým uchazečem sjednána při vzniku pracovního poměru.

 1. Příslušnost a místo plnění

Místem plnění je sídlo příslušné pobočky společnosti Opus Revisions und Montage GmbH. Místem soudní příslušnosti je Stralsund.

 1. Další

Zákazník prohlašuje, že ani on sám, ani žádný z jeho vedoucích pracovníků, zaměstnanců a přidružených společností, ani žádná jím vlastněná nebo ovládaná strana není nebo nebyla předmětem žádných obchodních nebo ekonomických sankcí (sankcí) nebo jakéhokoli nároku, řízení nebo vyšetřování v souvislosti se sankcemi. Zákazník dále prohlašuje, že není vlastněn ani ovládán stranou, na kterou se vztahují sankce. Klient je povinen přijmout přiměřená opatření, aby zajistil, že on sám, jeho zaměstnanci a přidružené společnosti budou dodržovat veškeré uložené sankce, a nebude se podílet na žádné činnosti, která by způsobila, že společnost Opus Revisions und Montage GmbH, její přidružené společnosti a zaměstnanci poruší jakékoli sankce. Klient zaručuje, že nebude společnostem a zaměstnancům skupiny Opus Group nabízet žádné finanční prostředky pocházející z transakcí nebo jednání se stranami nebo účastníky, na které se vztahují sankce, nebo z jednání, které je v rozporu se sankcemi.

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky podle této smlouvy z důvodů vyšší moci, jako je požár, stávka, výluka, válka, zásah vlády, přírodní katastrofy, sabotáž atd., je v tomto rozsahu zproštěna odpovídajících závazků, avšak pouze po dobu, po kterou trvá stav vyšší moci. To platí i v případě pandemie (např. Covid-19), která má významný ekonomický nebo právní dopad na realizovatelnost této zakázky (např. zákaz vycházení nařízený úřady, nařízení uzavření závodů, karanténa, pracovní neschopnost nezanedbatelného počtu dočasných zaměstnanců atd.). Vznik takové události musí být neprodleně oznámen druhé smluvní straně. V takových případech se smluvní strany neprodleně vzájemně kontaktují a projednají předpokládanou dobu trvání nebo rozsah rušivých účinků a opatření, která je třeba přijmout. Smluvní strany se zavazují využít všech technicky možných a ekonomicky přiměřených prostředků k zajištění obnovení plnění této smlouvy. Nároky stran na náhradu škody jsou v těchto případech vyloučeny. Pokud stav vyšší moci trvá déle než 6 měsíců, má každá smluvní strana právo tuto smlouvu vypovědět.

Započtení nebo uplatnění zadržovacího práva je možné pouze v případě, že se jedná o nesporné nebo soudně uznané pohledávky. Všechny částky, které má zákazník zaplatit společnosti Opus Revisions und Montage GmbH, jsou bez zákonné daně z přidané hodnoty.

Neplatnost kterékoli části těchto podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Obě smluvní strany jsou povinny se dohodnout na ustanovení, které nahradí neplatné ustanovení a které se z ekonomického a právního hlediska co nejvíce přiblíží původnímu záměru.

S vyloučením německého mezinárodního práva soukromého se použije německé právo.

Stav: 17.01.2022

Mitgliedschaftsurkunde - 2022