AGB (Általános Szerződési Feltételek Opus Revisions und Montage GmbH)

Az ezzel ellentétes általános szerződési feltételeknek ezennel kifejezetten ellentmondunk. Ezek csak annyiban érvényesek, amennyiben az Opus GmbH írásban hozzájárul hozzájuk.

 1. Hatósági engedély

Az Opus Revisions und Montage GmbH ideiglenes engedéllyel rendelkezik a munkaerő-kölcsönzésre, amelyet legutóbb a szövetségi munkaügyi hivatal kieli regionális igazgatósága adott ki.

 1. Az Opus alkalmazottainak jogállása

A munkaerő-kölcsönzési szerződés megkötése nem hoz létre szerződéses kapcsolatot az Opus alkalmazottai és az ügyfél között. A megbízás során az Opus alkalmazottai az ügyfél munkautasításainak vannak alárendelve, és az ő felügyelete és irányítása alatt dolgoznak. Kötelesek a titoktartásra. Ez vonatkozik minden olyan bizalmas üzleti ügyre vagy titoktartást igénylő ügyre, amelyről munkájuk során szereznek tudomást.

 1. Az Opus személyzetének kiválasztása

Az Opus Revisions und Montage GmbH gondosan kiválasztott és a szükséges szakmai képesítés szempontjából ellenőrzött Opus-alkalmazottakat biztosít az ügyfél számára. Az ügyfél által a munka megkezdését követő első 4 órán belül az Opus munkatársa által bejelentett jogos panaszok esetén legfeljebb 4 munkaóra nem kerül felszámításra. Az Opus Revisions und Montage GmbH az Opus munkatársait a folyamatban lévő megbízás során más, ugyanolyan alkalmas Opus-alkalmazottakkal helyettesítheti, feltéve, hogy az ügyfél jogos érdekei nem sérülnek.

 1. Az Opus személyzet bevetése és sztrájk

Az ügyfél az Opus munkavállalóit kizárólag az ideiglenes munkaszerződésben meghatározott helyen és tevékenységekre alkalmazza. Kizárólag az Opus alkalmazottai számára engedélyezi a megfelelő munkaeszközök vagy gépek használatát vagy működtetését. A bevetés időtartamának, a munkaidőnek, a bevetés helyének és a munkatevékenységnek a megváltoztatásáról kizárólag az Opus Revisions und Montage GmbH és a megrendelő állapodhat meg.

Az ügyfél továbbá nem veheti igénybe az Opus alkalmazottait pénzszállításra vagy pénzbehajtásra, és kifejezetten mentesíti az Opus Revisions und Montage GmbH-t minden ezzel kapcsolatos követelés alól. Az ügyfél nem fizet az Opus alkalmazottainak semmilyen pénzösszeget, beleértve a béreket vagy az utazási költségekre adott előleget.

Az ügyfél köteles az Opus Revisions und Montage GmbH-t haladéktalanul tájékoztatni minden olyan tervezett sztrájkról, amely közvetlenül érinti az üzletmenetét. Amennyiben az ügyfelet jogszerű munkaügyi vita érinti, a szolgálatban lévő munkavállalókat vissza kell vonni, kivéve, ha a kirendelésre a megrendelő üzlete számára megállapított sürgősségi szolgálat részeként kerül sor, és a munkavállaló beleegyezik a kirendelésbe.

 1. Titoktartás és adatvédelem

A szerződő felek vállalják, hogy az együttműködés során tudomásukra jutott üzleti és üzleti titkokat, különösen a szerződés tartalmát és feltételeit, valamint a bizalmasnak minősített üzleti ügyeket bizalmasan kezelik és harmadik személyekkel szemben titokban tartják. Harmadik felek ebben az értelemben nem tartoznak az adott vállalatcsoport vállalatai közé. A felek kölcsönösen vállalják, hogy betartják az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és biztosítják azok betartását. A fenti kötelezettségek az együttműködés megszűnése után is fennmaradnak. Az ügyfél vállalja, hogy az Opus munkatársainak adatait csak az adatvédelmi előírások keretein belül és kizárólag a megbízás feldolgozása céljából dolgozza fel, valamint hogy az Opus munkatársai adatainak védelmére olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek megfelelnek a DSGVO 25. cikkében foglalt kötelezettségeknek.

Vállalja továbbá, hogy az adatokat csak a jogszabályi rendelkezések által megengedett ideig tárolja, és törli azokat, kivéve, ha a jogszabályi rendelkezések archiválást írnak elő.

 1. Munkavállalói kompenzáció és juttatások

Az Opus munkavállalóira az Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) és a DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit között megkötött ágazati kollektív szerződések, valamint a kölcsönzött munkavállalók ágazati pótlékaira vonatkozó kollektív szerződések és az adott ágazatra vonatkozó különböző vállalati megállapodások - ha vannak ilyenek - alkalmazandók.

 1. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Az AÜG 11. § (6) bekezdése értelmében az Opus alkalmazottainak tevékenységére az ügyfél vállalatára vonatkozó munkavédelmi közjogi rendelkezések vonatkoznak. A munkáltató ebből eredő kötelezettségei, különösen az ArbSchG 5. és 6. §-ainak betartása az ügyfelet terhelik, az Opus Revisions und Montage GmbH kötelezettségeinek sérelme nélkül. Az ügyfél köteles az Opus Revisions und Montage GmbH-nak vagy képviselőinek (beleértve a munkavédelmi szakembereket és a vállalati orvosokat is) hozzáférést biztosítani az Opus alkalmazottainak tevékenységi helyére, és köteles kérésre ellenőrzésre átadni nekik a munkavédelmi rendszerükre vonatkozó dokumentációt. A munkahelyi balesetet azonnal jelenteni kell a felügyeletet ellátó Opus Revisions und Montage GmbH kirendeltségnek, és azt közösen ki kell vizsgálni. Az ügyfél a munka megkezdése előtt tájékoztatja az Opus Revisions und Montage GmbH-t a szükséges ajánlatról és az ArbMedVV szerinti kötelező óvintézkedésekről.

 1. Tarifák és különleges felmondási jog

A kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó, egy adott iparágra vonatkozó kollektív ágazati pótlék alkalmazása érdekében az ügyfélnek tájékoztatnia kell az Opus Revisions und Montage GmbH-t arról, hogy a kiküldő vállalat melyik iparághoz tartozik, és hogy a kiküldő vállalatnál a kölcsönzött munkavállalókat előnyben részesítő kollektív szerződések vagy vállalati megállapodások alkalmazandók-e vagy sem. A megrendelő köteles az Opus Revisions und Montage GmbH számára igazolni a megrendelő vállalatánál egy hasonló munkavállalónak fizetett rendszeres órabért. Az ügyfél felelős a megadott információk pontosságáért.

Az ügyfél köteles tájékoztatni az Opus Revisions und Montage GmbH-t az iparágban, az alkalmazandó kollektív szerződésekben vagy a kölcsönzött munkavállalókat előnyben részesítő vállalati megállapodásokban bekövetkezett változásokról. Ha a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó ágazati pótdíj megfizetése egy adott ágazatban nem biztosított, vagy utólag megszűnik, a nettó ügyféldíjat az egyes Opus munkavállalók 9 hónapos folyamatos kiküldetésének lejártát követően 1,5 %-vel, illetve az egyes Opus munkavállalók 12 hónapos folyamatos kiküldetésének lejártát követően összesen 3 %-vel kell növelni. Az egyedi időszak kiszámításánál a döntő tényező a megbízás kezdete az ügyfél vállalatánál, és nem az az időpont, amikor a fent említett ágazati pótdíj megszűnik. Ha a megbízás legfeljebb 3 hónapos időtartamra megszakad, a pótdíj a megszakítás után esedékes, figyelembe véve a korábbi megbízási időszakokat. E pótdíjrendelet ellenére

Az Opus Revisions und Montage GmbH jogosult az ügyféldíjakat saját belátása szerint megemelni. Ez akkor érvényes, ha az Opus Revisions und Montage GmbH által az Opus munkavállalóinak fizetendő díjazás a törvényes (pl. a 9 hónapos határozott idejű foglalkoztatás után járó törvényes egyenlő bér) vagy kollektív szerződéses rendelkezések vagy egyéb kötelezettségek miatt emelkedik. Az Opus Revisions und Montage GmbH értesíti az ügyfelet a szükséges tarifaemelésekről. Az emelés az értesítés ügyfél általi kézhezvételét követő 2 hét elteltével lép hatályba. Az ügyfél jogosult a szerződés felmondására a díjemelés időpontjára vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 2 héten belül.

Az Opus Revisions und Montage GmbH-nak külön felmondási joga van 2 hetes felmondási idővel a hónap végére, ha a kiigazított díjat nem fizetik meg.

 1. Időfelvétel

Az Opus alkalmazottai által ledolgozott órákat munkaidő-nyilvántartáson rögzítik.
Ebből a célból minden Opus-alkalmazottnak heti munkaidő-nyilvántartást kell benyújtania az általa ledolgozott órákról. Az ügyfélnek a ledolgozott órákat és a teljesítménybónuszokra való jogosultságot a munkaidő-nyilvántartásban hetente egy meghatalmazott képviselővel aláírással és a cég bélyegzőjével kell megerősíttetnie.
Ha a munkaidő-nyilvántartás nem mutatható be az ügyfél meghatalmazott képviselőjének aláírásra, az Opus Revisions und Montage GmbH jogosult az Opus alkalmazottja által rögzített órákat az ügyfélnek kiszámlázni.

 1. Óradíj és számlázás

Ha az utazási költségek a munkavállalót terhelik, az Opus Revisions und Montage GmbH jogosult ezeket a megrendelő felé kiszámlázni. Az üzleti utakat a tényleges költségeknek megfelelően kell kiszámlázni az ügyfélnek. A számla összege a számla keltétől számított 14 napon belül esedékes. A számlázás hetente történik a dokumentált munkaórák alapján. Késedelmes fizetés esetén az ügyfél felszólítás nélkül is késedelembe esik. A fizetésnek az Opus Revisions und Montage GmbH általi beérkezése a mérvadó.
A számlákkal kapcsolatos reklamációk kizárásra kerülnek, kivéve, ha azokat a számla kézhezvételétől számított három naptári hónapon belül írásban nyújtják be.

 1. Felelősség

11.1 Az Opus Revisions und Montage GmbH valamennyi bérelt munkavállaló tekintetében csak a szerződésben meghatározott tevékenységre vonatkozó megfelelő kiválasztásért felel. A kiválasztási hibáért való felelősség a kiválasztási kötelezettség szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése által okozott károkra korlátozódik. Az ebből eredő károkért való felelősség összege naptári évenként összesen legfeljebb 5 000 000 euróra korlátozódik.
11.2 Egyéb szerződéses vagy törvényes kötelezettségek tekintetében az Opus Revisions und Montage GmbH szándékosságért és súlyos gondatlanságért felel. Az Opus Revisions und Montage GmbH könnyű gondatlanságból okozott kár esetén csak a szerződéskötéskor előre látható és a szerződésre jellemző károk tekintetében felel a lényeges kötelezettség megszegése esetén. A 11.2. pont szerinti felelősség összege az ebből eredő károkért továbbá naptári évenként összesen legfeljebb 1 000 000 euróra korlátozódik.
11.3 Az Opus Revisions und Montage GmbH nem felel semmilyen további követelésért. A közvetett károkért és a következményes károkért való felelősség kizárva. A fent említett felelősségi korlátozások nem vonatkoznak a testi sértésre/halálra. 11.4. Amennyiben a jelen keretmegállapodás kizárja vagy korlátozza a felelősséget, ez vonatkozik az irányító szervek tagjainak és az Opus alkalmazottainak személyes felelősségére is.
11.5 Az Opus Revisions und Montage GmbH felelőssége kizárt, kivéve, ha a kártérítési igényt a kár bekövetkezésétől számított három naptári hónapon belül írásban bejelentik, és - az Opus Revisions und Montage GmbH elutasítása esetén - egy naptári hónapon belül bírósági úton érvényesítik (kizárási határidő).
11.6 A számlákkal kapcsolatos reklamációk kizárásra kerülnek, kivéve, ha azokat a számla kézhezvételétől számított három naptári hónapon belül írásban nyújtják be.

 1. A munkavállaló korábbi munkaviszonya

Az AÜG-nek való megfelelés érdekében az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni az Opus Revisions und Montage GmbH-t, ha az Opus munkavállalója a megbízást megelőző 6 hónapban közvetlenül vagy kölcsönzött munkavállalóként az ügyfélnél vagy a 18. § értelmében vett kapcsolt vállalatcsoportnál állt munkaviszonyban a megbízást megelőző 6 hónapban. Ebben az esetben az ügyfél vállalja, hogy az ebből eredő többletköltségeket az Opus érintett alkalmazottja tekintetében megfizeti.

 1. Toborzás

Abban az esetben, ha az ügyfél és az Opus bérbe adott munkavállalója között munkaviszony jön létre a bérbeadásból, elhelyezési díjat kell fizetni. Ez akkor is érvényes, ha a munkaviszony a kirendelés megszűnését követő 6 hónapon belül jön létre, kivéve, ha a munkaviszony létesítése nem az Opus munkavállaló kirendelésén alapul.

A közvetítési díjat az ügyfél által alkalmazott Opus alkalmazott által kapott bruttó havi fizetés alapján kell kiszámítani, és a megbízás első napjától a megbízás harmadik hónapjának végéig 2 bruttó havi fizetés, a negyedik hónaptól a hatodik hónap végéig 1,5 bruttó havi fizetés, a hetedik hónaptól a kilencedik hónap végéig 1 bruttó havi fizetés, a tizedik hónaptól a tizenkettedik hónap végéig 0,5 bruttó havi fizetés. A megbízás 12. hónapjának lejárta után az áthelyezés ingyenes.

Ha az ügyfélnek bemutatott jelöltet 6 hónapon belül előzetes megbízás nélkül veszik fel, akkor az ügyfél jövőbeli bruttó éves fizetésének 28 % összegű közvetítési díj fizetendő. 28 % az ügyfél jövőbeni bruttó éves fizetésének esedékessége. Eltérő megállapodások, különösen a közvetítési díj összegét illetően, lehetségesek és elsőbbséget élveznek. Az ügyfél köteles az Opus Revisions und Montage GmbH-nak a munkaviszony létesítésekor az Opus alkalmazottjával vagy a bemutatott pályázóval megállapodott bruttó havi bérről vagy bruttó éves bérről tájékoztatást adni.

 1. Joghatóság és a teljesítés helye

A teljesítés helye az Opus Revisions und Montage GmbH illetékes fióktelepének székhelye. A joghatósági helyként Stralsundot határozzák meg.

 1. Egyéb

Az Ügyfél kijelenti, hogy sem ő, sem tisztségviselői, alkalmazottai és kapcsolt vállalkozásai, sem a tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló felek nem állnak vagy álltak kereskedelmi vagy gazdasági szankciók (szankciók) vagy szankciókkal kapcsolatos követelések, eljárások vagy vizsgálatok hatálya alatt. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy nem áll olyan fél tulajdonában vagy ellenőrzése alatt, amely szankciók hatálya alá tartozik. Az Ügyfél köteles ésszerű lépéseket tenni annak biztosítására, hogy ő, alkalmazottai és kapcsolt vállalkozásai betartsák a kiszabott szankciókat, és nem folytathat olyan tevékenységet, amely miatt az Opus Revisions und Montage GmbH, annak kapcsolt vállalkozásai és alkalmazottai megszegnék a szankciókat. Az ügyfél szavatolja, hogy nem ajánl fel az Opus-csoport vállalatainak és alkalmazottainak szankciók hatálya alá tartozó felekkel vagy résztvevőkkel folytatott tranzakciókból vagy ügyletekből, illetve szankciókkal ellentétes tevékenységekből származó pénzeszközöket.

Ha valamelyik szerződő fél vis maior miatt - például tűz, sztrájk, kizárás, háború, kormányzati beavatkozás, természeti katasztrófa, szabotázs stb. miatt - nem tudja teljesíteni a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit, mentesül a vonatkozó kötelezettségek alól, de csak arra az időszakra, amíg a vis maior fennáll. Ez vonatkozik olyan világjárvány (pl. Covid-19) esetén is, amely jelentős gazdasági vagy jogi hatással van e szerződés megvalósíthatóságára (pl. a hatóságok által elrendelt kijárási tilalom, üzemek bezárására vonatkozó utasítás, karantén, nem elhanyagolható számú ideiglenes alkalmazott munkaképtelensége stb.). Az ilyen esemény bekövetkezéséről a másik szerződő felet haladéktalanul értesíteni kell. Ilyen esetekben a szerződő felek haladéktalanul felveszik egymással a kapcsolatot, és megvitatják a zavaró hatások várható időtartamát vagy mértékét, valamint a meghozandó intézkedéseket. A szerződő felek vállalják, hogy minden technikailag lehetséges és gazdaságilag ésszerű eszközt felhasználnak annak biztosítására, hogy a szerződés teljesítése helyreálljon. A felek kártérítési igénye ezekben az esetekben kizárt. Amennyiben a vis maior állapot több mint 6 hónapig tart, mindkét szerződő félnek joga van felmondani a szerződést.

A beszámítás vagy a visszatartási jog érvényesítése csak annyiban lehetséges, amennyiben az nem vitatott vagy bíróságilag elismert követelésekre vonatkozik. A megrendelő által az Opus Revisions und Montage GmbH részére fizetendő valamennyi összeg nem tartalmazza a törvényes hozzáadottérték-adót.

A jelen feltételek bármely részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Mindkét szerződő fél köteles megállapodni az érvénytelen rendelkezés helyett olyan rendelkezésről, amely gazdasági és jogi szempontból a lehető legközelebb áll az eredetileg tervezetthez.

A német jog a német nemzetközi magánjog kizárásával alkalmazandó.

Állapot: 17.01.2022

Mitgliedschaftsurkunde - 2022