AGB (Ogólne warunki handlowe Opus Revisions und Montage GmbH)

Niniejszym wyraźnie wyklucza się sprzeczne ogólne warunki handlowe. Obowiązują one tylko wtedy, gdy firma Opus GmbH wyrazi na nie zgodę w formie pisemnej.

 1. Zezwolenie władz

Firma Opus Revisions und Montage GmbH posiada tymczasowe pozwolenie na zatrudnianie pracowników, wydane ostatnio przez Dyrekcję Regionalną w Kilonii Federalnej Agencji Pracy.

 1. Status prawny pracowników spółki Opus

Zawarcie umowy leasingu pracowniczego nie powoduje nawiązania stosunku umownego pomiędzy pracownikami Opus a klientem. Podczas zlecenia pracownicy Opus podlegają instrukcjom pracy klienta i pracują pod jego nadzorem i wskazówkami. Są oni zobowiązani do zachowania poufności. Dotyczy to wszystkich poufnych spraw biznesowych lub spraw wymagających zachowania tajemnicy, o których dowiedzieli się w trakcie wykonywania pracy.

 1. Wybór pracowników Opus

Opus Revisions und Montage GmbH zapewni klientowi starannie dobranych pracowników Opus, którzy zostali sprawdzeni pod kątem wymaganych kwalifikacji zawodowych. W przypadku uzasadnionych reklamacji zgłoszonych przez klienta w ciągu pierwszych 4 godzin od rozpoczęcia pracy przez pracownika firmy Opus, do 4 godzin roboczych nie pobiera się opłaty. Opus Revisions und Montage GmbH może zastąpić pracowników Opus innymi, równie odpowiednimi pracownikami Opus w trakcie trwającego zlecenia, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone uzasadnione interesy klienta.

 1. Rozmieszczenie i strajk personelu Opus

Klient oddeleguje pracowników Opus wyłącznie w miejsce i do czynności uzgodnionych w umowie o pracę tymczasową. Powinien on zezwolić pracownikom firmy Opus na używanie lub obsługiwanie jedynie odpowiednich urządzeń lub maszyn roboczych. Zmiany dotyczące czasu trwania wdrożenia, godzin pracy, miejsca wdrożenia i czynności roboczych mogą być uzgodnione wyłącznie pomiędzy Opus Revisions und Montage GmbH a klientem.

Ponadto klient nie będzie wykorzystywał pracowników firmy Opus do przewozu pieniędzy lub pobierania pieniędzy i wyraźnie zwolni firmę Opus Revisions und Montage GmbH z wszelkich roszczeń w tym zakresie. Klient nie będzie wypłacał pracownikom Opus żadnych kwot pieniężnych, w tym wynagrodzeń lub zaliczek na poczet kosztów podróży.

Klient niezwłocznie poinformuje Opus Revisions und Montage GmbH o każdej planowanej akcji przemysłowej mającej bezpośredni wpływ na jego działalność. W przypadku, gdy u klienta dojdzie do zgodnego z prawem sporu zbiorowego, pracownicy pełniący służbę zostaną odsunięci, chyba że oddelegowanie ma nastąpić w ramach uzgodnionej dla klienta usługi awaryjnej, a pracownik wyrazi zgodę na oddelegowanie.

 1. Tajemnica i ochrona danych

Strony umowy zobowiązują się traktować jako poufne i zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie tajemnice handlowe i gospodarcze, o których dowiedzą się w trakcie współpracy, w szczególności treść i warunki umowy, a także sprawy gospodarcze oznaczone jako poufne. Do osób trzecich w tym sensie nie zaliczają się spółki danej grupy przedsiębiorstw. Strony wzajemnie zobowiązują się do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych i zapewniają ich przestrzeganie. Powyższe zobowiązania obowiązują również po zakończeniu współpracy. Klient zapewnia, że będzie przetwarzał dane pracowników Opus tylko w ramach przepisów o ochronie danych i wyłącznie w celu przetwarzania zlecenia, jak również podejmie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych pracowników Opus, które spełniają obowiązki art. 25 DSGVO.

Ponadto zobowiązuje się do przechowywania danych tylko przez okres dozwolony przepisami ustawowymi oraz do ich usuwania, chyba że archiwizacja jest wymagana przepisami ustawowymi.

 1. Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

Do pracowników Opus mają zastosowanie branżowe układy zbiorowe zawarte pomiędzy Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) a DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit, jak również układy zbiorowe dotyczące dopłat branżowych dla pracowników tymczasowych oraz różne układy zakładowe mające zastosowanie do konkretnej branży, jeśli takie istnieją.

 1. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

Zgodnie z § 11 (6) AÜG, działania pracowników Opus podlegają przepisom prawa publicznego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym w przedsiębiorstwie klienta. Wynikające z tego obowiązki dla pracodawcy, w szczególności przestrzeganie §§ 5, 6 ArbSchG, spoczywają na kliencie bez uszczerbku dla obowiązków Opus Revisions und Montage GmbH. Klient zapewni firmie Opus Revisions und Montage GmbH lub jej przedstawicielom (w tym specjalistom ds. bezpieczeństwa pracy i lekarzom zakładowym) dostęp do miejsca działalności pracowników Opus i na żądanie przedstawi im do wglądu dokumentację istniejącą w odniesieniu do ich systemu bezpieczeństwa pracy. Wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić do nadzorującego oddziału Opus Revisions und Montage GmbH i wspólnie przeprowadzić dochodzenie. Klient poinformuje Opus Revisions und Montage GmbH o niezbędnej ofercie i obowiązkowych środkach ostrożności zgodnie z ArbMedVV przed rozpoczęciem prac.

 1. Taryfy i specjalne prawo do wypowiedzenia

W celu wprowadzenia obowiązującego w danej branży dodatku branżowego dla pracowników czasowych, zleceniodawca informuje firmę Opus Revisions und Montage GmbH o branży, do której należy przedsiębiorstwo przydziału, oraz o tym, czy lub jakie układy zbiorowe lub porozumienia zakładowe faworyzujące pracowników czasowych obowiązują w przedsiębiorstwie przydziału. Klient dostarczy Opus Revisions und Montage GmbH dowód regularnej stawki godzinowej wypłacanej porównywalnemu pracownikowi w firmie klienta. Klient jest odpowiedzialny za dokładność podanych informacji.

Klient poinformuje firmę Opus Revisions und Montage GmbH o wszelkich zmianach w sektorze przemysłu, obowiązujących układach zbiorowych lub porozumieniach zakładowych faworyzujących pracowników tymczasowych. Jeśli dla danej branży nie przewidziano dopłaty branżowej dla pracowników tymczasowych lub w późniejszym czasie przestała ona obowiązywać, stawka dla klienta netto zostanie zwiększona o 1,5 % po upływie 9 miesięcy nieprzerwanego skierowania indywidualnego pracownika Opus lub łącznie o 3 % po upływie 12 miesięcy nieprzerwanego skierowania indywidualnego pracownika Opus. Decydujące dla obliczenia indywidualnego okresu jest rozpoczęcie zlecenia w firmie klienta, a nie moment, w którym przestaje obowiązywać wyżej wymieniona dopłata branżowa. W przypadku przerwania zlecenia na okres do 3 miesięcy, dopłata przysługuje po przerwie, z uwzględnieniem poprzednich okresów zlecenia. Niezależnie od tego rozporządzenia o dopłatach

Opus Revisions und Montage GmbH ma prawo do zwiększenia stawek dla klientów według własnego uznania. Ma to zastosowanie, jeśli wynagrodzenie, które ma być wypłacane przez Opus Revisions und Montage GmbH pracownikom Opus, wzrasta z powodu ustawowych (np. ustawowe równe wynagrodzenie po 9 miesiącach pracy tymczasowej) lub uzgodnionych zbiorowo przepisów lub innych zobowiązań. Opus Revisions und Montage GmbH powiadomi klienta o wszelkich niezbędnych podwyżkach taryf. Podwyżka wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od otrzymania powiadomienia przez klienta. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o dacie podwyższenia stawki.

Opus Revisions und Montage GmbH ma specjalne prawo do wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym 2 tygodnie do końca miesiąca, jeśli skorygowane taryfy nie zostaną zapłacone.

 1. Rejestracja czasu pracy

Godziny przepracowane przez pracowników Opus są rejestrowane za pomocą timesheetów.
W tym celu każdy pracownik Opus składa tygodniowy timesheet, w którym wykazuje przepracowane przez siebie godziny. Klient zleca cotygodniowe potwierdzanie przez upoważnionego przedstawiciela podpisem i pieczątką firmową przepracowanych godzin i prawa do premii za wyniki w timesheecie.
Jeżeli karty czasu pracy nie mogą być przedstawione do podpisu upoważnionemu przedstawicielowi klienta, firma Opus Revisions und Montage GmbH będzie uprawniona do wystawienia faktury klientowi za godziny zarejestrowane przez pracownika firmy Opus.

 1. Stawka godzinowa i rozliczenie

Jeśli koszty podróży są należne pracownikowi, Opus Revisions und Montage GmbH jest uprawniony do wystawienia faktury na klienta. Podróże służbowe są fakturowane na klienta zgodnie z rzeczywistymi wydatkami. Kwota faktury jest wymagalna do zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Fakturowanie odbywa się co tydzień na podstawie udokumentowanych godzin pracy. W przypadku opóźnienia w płatności, klient jest w zwłoce nawet bez upomnienia. Decydujące znaczenie ma otrzymanie płatności przez Opus Revisions und Montage GmbH.
Reklamacje dotyczące faktur są wykluczone, o ile nie zostaną zgłoszone na piśmie w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych od otrzymania faktury.

 1. Odpowiedzialność

11.1 Firma Opus Revisions und Montage GmbH ponosi odpowiedzialność w odniesieniu do wszystkich wynajętych pracowników tylko za właściwy wybór w odniesieniu do uzgodnionej umownie działalności. Odpowiedzialność za błąd w wyborze ogranicza się do szkód spowodowanych umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązku wyboru. Wysokość odpowiedzialności za wszystkie wynikłe szkody jest ponadto ograniczona do maksymalnej kwoty 5.000.000 euro łącznie w roku kalendarzowym.
11.2 W odniesieniu do innych zobowiązań umownych lub ustawowych Opus Revisions und Montage GmbH ponosi odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbanie. W przypadku szkód spowodowanych lekkim zaniedbaniem Opus Revisions und Montage GmbH ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego obowiązku w odniesieniu do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy i szkód typowych dla umowy. Wysokość odpowiedzialności zgodnie z punktem 11.2 za wszelkie szkody wynikające z tego tytułu jest ponadto ograniczona do maksymalnej kwoty 1.000.000 euro łącznie w roku kalendarzowym.
11.3 Opus Revisions und Montage GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dalsze roszczenia. Odpowiedzialność za szkody pośrednie i następcze jest wykluczona. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obrażeń ciała/śmierci. 11.4 W zakresie, w jakim odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona na mocy niniejszej umowy ramowej, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności członków organów zarządzających i pracowników Opus.
11.5 Odpowiedzialność Opus Revisions und Montage GmbH jest wyłączona, chyba że pisemne zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie zostanie dokonane w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych od wystąpienia szkody i - w przypadku odrzucenia przez Opus Revisions und Montage GmbH - sądowe dochodzenie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego (okres prekluzji).
11.6 Reklamacje dotyczące faktur są wykluczone, o ile nie zostaną zgłoszone na piśmie w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych od otrzymania faktury.

 1. Poprzednie zatrudnienie pracownika

W celu spełnienia wymagań AÜG, klient niezwłocznie poinformuje Opus Revisions und Montage GmbH, jeśli pracownik Opus był bezpośrednio zatrudniony lub zatrudniony jako pracownik tymczasowy przez klienta lub powiązaną firmę grupową w rozumieniu sekcji 18 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zleceniem. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do pokrycia wynikających z tego dodatkowych kosztów w stosunku do danego pracownika Opus.

 1. Rekrutacja

W przypadku nawiązania stosunku pracy pomiędzy Klientem a pracownikiem Opus wydzierżawionym mu z leasingu, należna jest opłata stażowa. Dotyczy to również sytuacji, gdy nawiązanie stosunku pracy nastąpi w okresie 6 miesięcy po zakończeniu zlecenia, chyba że nawiązanie stosunku pracy nie wynika ze zlecenia pracownikowi Opus.

Wynagrodzenie za pośrednictwo obliczane jest na podstawie miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika Opus zatrudnionego przez klienta i wynosi 2 wynagrodzenia miesięczne brutto od pierwszego dnia zlecenia do końca trzeciego miesiąca zlecenia, 1,5 wynagrodzenia miesięcznego brutto od czwartego do końca szóstego miesiąca, 1 wynagrodzenie miesięczne brutto od siódmego do końca dziewiątego miesiąca oraz 0,5 wynagrodzenia miesięcznego brutto od dziesiątego do końca dwunastego miesiąca. Po upływie 12 miesiąca trwania zlecenia, przelew jest bezpłatny.

Jeżeli przedstawiony klientowi kandydat zostanie zatrudniony bez wcześniejszego zlecenia w okresie 6 miesięcy, należna będzie opłata za pośrednictwo w wysokości 28 % przyszłego rocznego wynagrodzenia brutto klienta. 28 % przyszłego rocznego wynagrodzenia brutto klienta jest należne. Odmienne ustalenia, w szczególności dotyczące wysokości wynagrodzenia za pośrednictwo pracy, są możliwe i mają pierwszeństwo. Klient jest zobowiązany do przekazania firmie Opus Revisions und Montage GmbH informacji o miesięcznym wynagrodzeniu brutto lub rocznym wynagrodzeniu brutto uzgodnionym z pracownikiem Opus lub przedstawionym kandydatem wraz z nawiązaniem stosunku pracy.

 1. Jurysdykcja i miejsce wykonania

Miejscem wykonania umowy jest siedziba właściwego oddziału firmy Opus Revisions und Montage GmbH. Jako miejsce jurysdykcji ustala się Stralsund.

 1. Inne

Klient oświadcza, że ani on, ani żaden z jego urzędników, pracowników i podmiotów powiązanych, ani żadna strona będąca jego własnością lub kontrolowana przez niego nie jest lub nie była objęta żadnymi sankcjami handlowymi lub gospodarczymi (Sankcjami) ani żadnymi roszczeniami, postępowaniami lub dochodzeniami związanymi z Sankcjami. Klient oświadcza ponadto, że nie jest własnością ani nie jest kontrolowany przez stronę, która podlega Sankcjom. Klient podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że on, jego pracownicy i podmioty stowarzyszone przestrzegają wszelkich nałożonych sankcji i nie będą angażować się w żadne działania, które spowodowałyby, że Opus Revisions und Montage GmbH, jego podmioty stowarzyszone i pracownicy naruszą jakiekolwiek sankcje. Klient gwarantuje, że nie będzie oferował spółkom i pracownikom Grupy Opus żadnych środków finansowych pochodzących z transakcji lub obrotu ze stronami lub uczestnikami podlegającymi sankcjom lub z działań naruszających sankcje.

Jeżeli strona umowy nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z powodu siły wyższej, takiej jak pożar, strajk, lokaut, wojna, interwencja rządowa, klęski żywiołowe, sabotaż, itp. jest zwolniona z odpowiednich zobowiązań w tym zakresie, ale tylko na okres utrzymywania się stanu siły wyższej. Dotyczy to również przypadku pandemii (np. Covid-19), która ma istotny wpływ ekonomiczny lub prawny na możliwość realizacji niniejszego zamówienia (np. godziny policyjne zarządzone przez władze, nakaz zamknięcia zakładów, kwarantanna, niezdolność do pracy niemałej liczby pracowników tymczasowych itp.) O wystąpieniu takiego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić drugą stronę umowy. W takich przypadkach umawiające się strony niezwłocznie kontaktują się ze sobą i omawiają przewidywany czas trwania lub zakres zakłóceń oraz środki, które należy podjąć. Strony umowy zobowiązują się do wykorzystania wszelkich możliwych technicznie i uzasadnionych ekonomicznie środków w celu zapewnienia przywrócenia realizacji niniejszej umowy. Roszczenia odszkodowawcze stron są w tych przypadkach wykluczone. Jeżeli stan siły wyższej będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy, każda ze stron umowy będzie miała prawo do rozwiązania niniejszej umowy.

Potrącenie lub dochodzenie prawa zatrzymania jest możliwe tylko wtedy, gdy dotyczy bezspornych lub uznanych przez sąd roszczeń. Wszystkie kwoty, które klient musi zapłacić firmie Opus Revisions und Montage GmbH, nie zawierają ustawowego podatku od wartości dodanej.

Nieważność jakiejkolwiek części niniejszych warunków nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Obie strony umowy są zobowiązane do uzgodnienia w miejsce nieważnego postanowienia postanowienia, które z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia jest jak najbardziej zbliżone do tego, co było pierwotnie zamierzone.

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Stan: 17.01.2022 r.

Mitgliedschaftsurkunde - 2022